Nevron Open Vision Documentation
Nevron.Nov.Diagram Namespace / NShapeStyle Class / FillStyleIndex Property


In This Topic
  FillStyleIndex Property (NShapeStyle)
  In This Topic
  Gets/Sets the value of the FillStyleIndex property.
  Syntax
  'Declaration
   
  
  Public Property FillStyleIndex As System.Integer
  'Usage
   
  
  Dim instance As NShapeStyle
  Dim value As System.Integer
   
  instance.FillStyleIndex = value
   
  value = instance.FillStyleIndex
  public System.int FillStyleIndex {get; set;}
  Requirements

  Target Platforms: Windows 10, Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

  See Also